Enkät till Hälsocentralerna i Härnösand

Under året har Reumatikerföreningen gjort en undersökning hos kommunens vård/hälsocentraler för att se och höra hur man bemöter människor med misstänkta reumatiska sjukdomar. Här nedan redovisar vi frågor och svar.

Reumatikerföreningen i Härnösand har tillsatt en arbetsgrupp som arbetar med frågor gällande patienter med reumatiska sjukdomar och deras kontakter med sjukvården.Inom vårt förbund arbetar man på olika sätt för att uppmärksamma att många människor får vänta alltför länge för att få sin diagnos ställd.

Personer med den reumatiska sjukdomen ankyloserande spondartrit (tidigare kallad Bechterews sjukdom) kan få vänta upp till åtta år på rätt diagnos, detta gäller särskilt kvinnor som ofta har andra symtom än män med samma sjukdom. Många som lider av kronisk smärta, trötthet och sömnstörningar har i själva verket fibromyalgi. Denna grupp har ofta svårt att få någon diagnos ställd. Detta trots att det sedan många år finns en vedertagen metod för att ställa diagnos.

 En mycket viktig fråga är också att få våra beslutsfattare att förstå vad det betyder om behandling av reumatiska sjukdomar försenas, fördröjs eller inte blir av alls, beroende på att olika typer av diagnoser prioriteras olika, kunskapsbrist eller otillräckliga resurser.
Inför vårt undersökande arbete har vi tagit fram frågeställningar som vi gärna vill belysa i denna skrivelse, och då gärna genom ett personligt besök på er vård-/hälsocentral.

 1. Hur fungerar det på Er vård-/hälsocentral när det kommer patienter med misstänkt reumatisk sjukdom? Finns det tillräcklig kompetens?
 2. Hur länge dröjer det till första besöket?
 3. Hur fungerar inledande vårdkedjan för en nydiagnostiserad patient med reumatisk sjukdom?
 4. Hur sker uppföljning och om vidare remittering behövs, hur länge behöver patienten vänta för att få träffa en specialist?
 5. Om sjukgymnast behövs, får patienten ett träningsprogram, var sker träningen?
 6. Sker uppföljning och utvärdering?
 7. Hur fungerar bassängträning idag, finns det tillgång till sjukgymnast?
 8. Vi skulle själva kunna medverka som en resurs genom att på Er vård-/hälsocentral få lägga ut en patientpärm där vi presenterar vår förening med styrelse och vilka diagnosombud/stödpersoner vi har. Genom detta kan vi utveckla ett samarbete mellan läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist.
  Vi är idag 156 medlemmar i vår förening i Härnösand. Vi representerar många diagnoser och kan vara till stöd och hjälp för patienter med reumatiska sjukdomar. Vi kan visa att det går att leva vidare trots sjukdom, vi kan ge tips och information, byta erfarenheter och ha roligt tillsammans.

Svar till Reumatikerföreningen i Härnösand från Hälsocentralen Södra Sundet

 1. På Hälsocentralen Södra Sundet arbetar specialister i allmän medicin samt en specialist i geriatrik för våra äldre samt äldreboenden. Vi har dessutom en allmänspecialist med dubbelkompetens i barnmedicin. Vi har i dagsläget ingen specialist inom reumatologi. Patienter med misstänkt reumatisk sjukdom, träffar läkare för inledande undersökning och bedömning. Om utredning visar att patient har positiva fynd, som talar för aktiv sjukdom, skickas remiss till specialist, i detta fall reumatolog för vidare utredning och behandling. Vid misstanke om PMR (Polymyalgia reumatica) inleds behandling med kortison på HC. Behandling och uppföljning följ via provtagning.Bedömning sker efter behov. Varje dag finns tider hos läkare, sköterskor och sjukgymnaster. Vem patienten träffar först beror på vilka symtom som patienten påtalar och själv prioriterar. Det kan alltså bli en sjukgymnast som gör första bedömning och därefter skickar patienten till läkare för vidare handläggning. Vi arbetar efter BEON principen.(Bästa effektiva omhändertagande nivå.)
 2. Svårt att svara på hur den specialiserade vården fungerar utifrån ett vårdkedjeperspektiv. Någon RA-skola finns inte inom Primärvård. Det ingår inte i primärvårdens uppdrag. Specialistsjukvården i s-vall har RA-skola och patienterna bör inom specialistomhändertagandet erbjudas att få delta i den gruppen. Viktigt att patienten får info om sin sjukdom och hur de skall träna, vilka hjälpmedel som finns, medicinering etc.
 3. Någon vårdkedja mellan specialiserade vården och primärvården finns inte. Vissa läkare skriver remiss till Södra sundets sjukgymnast för vidare träning. Andra patienter uppmanas att ta kontakt själv. Detta gäller även arbetsterapeuter. När det gäller Artros skola har HC Södra Sundet ett samarbete med slutna vården för våra listade patienter.
 4. Se fråga 1 ang. PMR.  Det finns en vårdgaranti på 3 månader. När en remiss är skriven skall patient kallas till specialist inom denna tid. Jag kan inte svara på hur långa väntetider den specialiserade vården har.
 5. Instruktion hur patienten skall träna skall tillhandahållas dvs. ett träningsprogram ges. Var patienten tränar beror på hur mycket stöd som behövs, om det är ett problem att hitta belastningsnivån etc. träningen kan ske i våra lokaler på Hälsocentralen men instruktioner kan även ges i den lokal som patienten väljer att vara i alt. Patienten klarar detta själv. Ett sk. FaR (Fysiskt arbete på recept) kan skrivas om det behövs.
 6. Vid FaR skall uppföljning göras efter 6 månader. Ibland uppmanas patienter att kontakta sjukgymnasten själv men ibland bokar vi in en uppföljning. Beror på hur patienten klarar sin situation. Framför allt initialt skall uppföljning ske så träningen fungerar bra och ev. justeringar av program görs.
 7. Ja det finns alltid tillgång till sjukgymnast. Södra Sundet hyr för närvarande 4 tim/vecka totalt för våra listade patienter. Tiden är då uppdelad på 2 tim fm. torsdagar och 3 tim em. tisdagar. Antal timmar är beroende av hur stort behovet är av den träningsformen. Prioritering till bassängträning sker alltid utifrån medicinskt behov.
 8. Vore positivt för våra listade patienter att få tillgång till information. Ser det som ett bra tillfälle till samarbetet som kan utvecklas utifrån efterfrågan från denna patientgrupp.

Svar till Reumatikerföreningen i Härnösand från Johannesbergs Vårdcentral

 1. Ja det finns det. Och om det skulle behövas ytterligare kompetens så tar allmänläkaren direkt kontakt med reumatolog.
 2. Det beror på olika faktorer. Bedöms patienten behöva en ”akut” tid får patienten komma inom 1-2 dagar, eller det kan räcka att få komma inom en vecka. När man träffat en allmänläkare bedömer han/hon om remiss skall skrivas till specialist eller om vården kan fortsätta på vårdcentralen.
 3. Vårdcentralen gör en utredning om det behövs vidare remiss till reumatolog.
 4. Väntetiden beror på vårdtyngden hos specialisten.
 5. Patienten får ett eget träningsprogram ifrån sjukgymnasten. Träning sker på vårdcentralen och i bassängen.
 6. Uppföljning sker alltid med ”återbesök” hos sjukgymnasten. Detta för att kontrollera att patienten uppfattat och utfört sitt träningsprogram på rätt sätt.
 7. Ja sjukgymnast finns tillgänglig vid bassängträning. Här får man antingen träna med ett individuellt program eller i en grupp där träningsprogrammet passar till fler med liknande behov.
 8. Vi vill gärna utveckla ett samarbete med reumatikerföreningen i Härnösand. Detta för att kunna vara ett stöd för patienter med reumatiska sjukdomar.

Svar till Reumatikerföreningen i Härnösand från Öbacka Hälsocentral

 1. 3st fasta heltids allmänläkare.
 2. Sedvanlig prioritering enligt vårdgarantin max 3veckor
 3. Misstänkt RA remitteras till specialist, övriga ospecifika ledsjukdomar utreds vidare av allmänläkaren.
 4. Hos sjukgymnast får man i regel tid inom en vecka.
 5. Patienten får ett individanpassat träningsprogram. I samråd med patienten bestäms om träningen ska ske hemma, på vårdcentralen eller i ett gym på stan. Vid behov instruerar vi träningen på annan plats som tex gym eller annan träningsanläggning.
 6. Bassängträning finns och vi kallar efter väntelista. Varje patient får vid kallelse tillgång till träning 2 ggr i veckan under 8 veckor. Träningen är individuell, varje patient tränar således efter eget program och ej i grupp.  Sjukgymnast finns tillgänglig vid bassängträningen för att svara på frågor.
0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.